Taxatie

Taxatie en hertaxatie
voor verzekering

Wanneer u kostbaarheden heeft die u wilt verzekeren (kunst, antiek, sieraden, horloges, etc.) dan is een schriftelijk taxatierapport noodzakelijk. Volgens wettelijke bepaling (artikel 7:960 BW) is een taxatierapport opgesteld door een gecertificeerd Registertaxateur (“vaste voortaxatie door deskundigen”) bindend voor verzekeringsmaatschappijen, en daarmee ook de bedragen uit zo’n rapport. U voorkomt dat bij verlies van uw goederen de omvang van de schadevergoeding achteraf wordt vastgesteld door een taxateur van de verzekeringsmaatschappij.

In een taxatierapport worden alle voorwerpen uitvoerig omschreven, getaxeerd op basis van vervangingswaarde en voorzien van een foto. U ontvangt een ingebonden taxatierapport in tweevoud per post en een gescand exemplaar als PDF per mail. Een taxatierapport heeft een wettelijke geldigheidsduur van 36 maanden. Na die periode nemen wij contact met u op om verlenging te bespreken.

Taxatie voor erfbelasting
en onderlinge verdeling

Bij bijvoorbeeld een schenking of een erfenis kan het nodig zijn de waarde van de bezittingen vast te stellen in een taxatierapport voor de successieaangifte. Bij een overlijden of een echtscheiding kan dit nodig zijn voor de onderlinge verdeling.

Voor beide doelen worden uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen getaxeerd op basis van waarde in het economisch verkeer. Dit wil zeggen, de waarde die ze zouden hebben opgebracht indien ze op het moment van taxeren zouden zijn verkocht op de vrije markt

In een rapport worden alle voorwerpen uitvoerig omschreven, gewaardeerd en voorzien van een foto. U ontvangt een ingebonden taxatierapport in tweevoud per post en een gescand exemplaar als PDF per mail.

Schadetaxatie en
contra expertise

In opdracht van verzekeraars, expertisebureaus, assurantietussenpersonen of verzekerden, verzorgen wij taxaties ten behoeve van de schaderegeling, na schade door inbraak, water, brand en/of andere calamiteiten. In een schriftelijk rapport wordt de vervangingswaarde aangegeven en de eventuele waardevermindering na restauratie. Ook kunnen wij adviseren over restauratieateliers.

In gevallen van onenigheid tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekerde, geeft een onpartijdige contra-expertise waardevolle ondersteuning en worden de belangen van de verzekerde optimaal behartigd.

Taxatie
voor veiling

Overweegt u een deel van uw kunst- of antiekverzameling te veilen, of zelfs de gehele collectie, dan bespreken wij graag de mogelijkheden bij u thuis. Er wordt een taxatierapport opgemaakt met korte, bondige beschrijvingen en wij adviseren voor een geschikt veilinghuis om de goederen te laten veilen met inachtneming van de gemaakte taxaties. Wij kunnen het transport van goederen naar de veiling regelen en tevens adviseren over de verkoop of herbestemming van goederen die niet voor veiling geschikt zijn.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!